Högskolan Kristianstad

Vid fakulteten för lärarutbildning bedrivs forskning och utbildning inom ett brett fält av områden. Läs gärna mer om vår forskning på www.hkr.se/forskning/

Nu söker vi en doktorand till projektet  - Undervisning om naturvetenskapernas karaktär för demokrati och rättvisa.

Naturvetenskap som en stor mängd fakta, experiment som ryker och smäller och forskare som ensamma galningar i labrock…? Den typen av bilder känner vi igen från media, men olika stereotypa bilder av naturvetenskap och forskare är också vanligt i naturvetenskaplig undervisning.

Doktorandprojektet ska utforska konkreta arbetssätt för att bredda och utmana stereotypa bilder av naturvetenskap och forskare, med syfte att ge underlag för en naturvetenskapsundervisning som gör att fler elever kan identifiera sig med naturvetenskap och känna att den har relevans för dem, t ex i relation till aktuella miljö- och hälsofrågor i vardag och samhälle. I en tid då begrepp som faktaresistens och alternativa fakta är vanligt förekommande i den allmänna debatten blir det viktigt att elever får möta frågor om vad som kännetecknar naturvetenskapen, hur kunskap kommer till och vilken roll naturvetenskapen har i samhället. Dock undervisas naturvetenskap i skolan ofta isolerat från annat och fokuserar på enskilda fenomen, begrepp och modeller.

Projektet bygger vidare på tidigare forskning om undervisning av naturvetenskapernas karaktär och mer specifikt på en internationellt sett ny forskningslinje som kopplar undervisning av naturvetenskapernas karaktär till demokrati- och rättvisefrågor. Projektet är praktiknära och vi kommer att arbeta tillsammans med en eller flera lärare. Det är möjligt att inrikta projektet på valfritt stadium (förskoleklass till grundskolans åk 9, eller gymnasiets naturkunskapsämne). Det är också möjligt att inrikta sig mot NO generellt, eller mot något av skolämnena biologi, kemi eller fysik, utifrån din bakgrund och ditt intresse.

Projektet är knutet till forskningsmiljön Learning in Science and Mathematics (LISMA) som har övergripande syfte att öka kunskapen om undervisning och lärande i och om matematik och naturvetenskap på alla nivåer – förskola till högskola. Läs mer på www.hkr.se/lisma

Arbetsuppgifter

Forskningsmiljöerna vid Högskolan Kristianstad erbjuder en högkvalitativ miljö för forskarutbildning. Som doktorand kommer du att bedriva forskning och läsa forskarutbildningskurser 80 % av tiden och arbeta i lärarutbildning 20 % av tiden under fem år, vilket leder fram till en doktorsexamen (Fil. Dr.). Du som erbjuds anställning som doktorand kommer att vara anställd, ha din arbetsplats och bli antagen till forskarutbildning i pedagogiskt arbete vid Högskolan Kristianstad. Som doktorand ingår du i en seminariegrupp med andra doktorander i fakultetens forskningsmiljöer. I utbildningen ingår obligatoriska kurser vid Högskolan Kristianstad och valbara kurser vilka ofta genomförs vid annat lärosäte.

Behörighet och kvalifikationer

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i ämnet pedagogiskt arbete vid Högskolan Kristianstad är du som uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet och som i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen. Du har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF, 7 kap. 39§). För att uppfylla kravet på särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete krävs grundläggande behörighet, lärarutbildning samt minst två års pedagogisk yrkesverksamhet, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 40§). Om du är osäker på vad behörighetskraven innebär ta kontakt med studierektor för forskarutbildning (se nedan).

Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift såväl på svenska som på engelska. Stor vikt läggs vid din förmåga till självständigt arbete och till samarbete med andra samt tidigare erfarenhet av att arbeta i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

 1. Ansökningsbrev med beskrivning av a) akademisk bakgrund; b) forskningsintresse; c) motiv för att söka den aktuella doktorandtjänsten; d) förväntningar på forskarutbildningen inom forskningsprojektet; samt e) syn på ditt eget lärande (högst 3 sidor, Times new Roman, 12 p, 1,5 radavstånd).
 2. Styrkt CV/meritförteckning med publikationslista samt förteckning över andra meriter som du åberopar.
 3. Självständiga arbeten (till exempel examensarbete) på avancerad nivå (omfattande minst 15 hp vardera).
 4. Eventuella övriga publikationer som du vill åberopa (t ex forskningsrapporter, bokkapitel och vetenskapliga artiklar) (max 3 stycken).
 5. Rekommendationsbrev och namn på referenspersoner (valfritt)
 6. Vidimerade kopior av examensbevis, betygsunderlag och andra dokument som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten.
 7. Övriga handlingar som du önskar åberopa.

Sista ansökningsdag är 2020-06-14.

Övrigt

Som doktorand får du en tidsbegränsad anställning som regleras av HF kap 5, §§ 3 a, 7., motsvarande fyra års heltidsstudier. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. I denna tjänst är utbildningen på 80 % och 20 % undervisning under fem år. Tillträde är 2020-09-01 eller enligt överenskommelse. För anställning krävs att du är antagen, eller kommer att antas, till utbildning på forskarnivå. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100, kap 5.

För mer info kontakta gärna:
Lena Hansson, professor i naturvetenskapernas didaktik, 044-250 34 54, lena.hansson@hkr.se
Andreas Redfors, professor i fysik, studierektor för forskarutbildning i pedagogiskt arbete, 044-250 34 21, andreas.redfors@hkr.se
Håkan Sandgren, avdelningschef, 044-250 33 30, hakan.sandgren@hkr.se,

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön, lokalt avtal om lönesättning av doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer P2020-3711-85
Kontakt
 • Håkan Sandgren, avdelningschef, 044-250 33 30
Facklig företrädare
 • Marie Lindblom, OFR/S, ST, 044-250 32 02
 • Tobias Grahn, SEKO, 044-250 30 91
 • Gloria Håkansson, Saco-S, 044-250 33 68
Publicerat 2020-05-15
Sista ansökningsdag 2020-06-14

Tillbaka till lediga jobb