Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad erbjuder två tjänster som doktorand i pedagogiskt arbete, nationella forskarskolan utbildning för lekresponsiv undervisning i förskolan för social och kulturell hållbarhet – PRECEC.

Berörda forskningsmiljöer vid Högskolan Kristianstad (HKR) är Barndom, lärande och utbildning (BALU) och Learning in Science and Mathematics (LISMA). Forskningsprojekten definieras utifrån en eller flera frågor som du vill beforska, till exempel kopplat till pågående projekt med fokus mot naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. För vidare information se www.hkr.se/precec

Utbildning för lekresponsiv undervisning i förskolan för social och kulturell hållbarhet

Forskarskolan tar frågan om relationen mellan lek och undervisning som överordnad och en premiss är att med denna teoretiska ingång, lekresponsiv undervisning, kan förskolan även fortsatt rymma lek samtidigt som man kan arbeta med undervisning och utbildning. Inom ramen för forskarskolan studeras detta mer specifikt i relation till digitala teknologier och flerspråkighet.

Forskarskolan ges i samarbete mellan HKR, Göteborgs universitet (värdinstitution), Malmö universitet och Linnéuniversitetet. Denna annons gäller ansökan till Högskolan Kristianstad. Annonser kommer även att publiceras för övriga lärosäten. Det är alltså möjligt att söka till flera av de medverkande lärosätena – i så fall ska du i respektive ansökan tydligt klargöra vilket lärosäte ansökan riktas till i första hand, andra hand och så vidare.

Då forskarskolan har en gemensam teoretisk ram i form av lekresponsiv undervisning, (Play-Responsive Early Chlidhood Education and Care, PRECEC) och en tematisk inriktning på social och kulturell hållbarhet relaterat till frågor om digital teknologi och flerspråkighet, behöver den sökandes forskningsplan harmoniera med detta perspektiv.

Arbetsuppgifter

Som doktorand kommer du att bedriva forskarstudier på 80 % och arbeta i förskollärarutbildningen på 20 % under fem år. Utöver de aktiviteter som gemensamt anordnas av forskarskolan träffas handledare och doktorander som är kopplade till Högskolan Kristianstad på campus för gemensamma aktiviteter.

Behörighet och kvalifikationer

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i ämnet pedagogiskt arbete vid Högskolan Kristianstad är du som uppfyller villkor för dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet och som i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen.

Grundläggande behörighet: avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. För särskild behörighet krävs dessutom förskollärar- eller lärarexamen. Behörig är även du som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund: Antagning sker i konkurrens på grundval av en samlad bedömning av de sökandes handlingar. Generellt sett är det den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen som kommer att vara vägledande för bedömningen. Särskild vikt läggs vid behörighetsgivande arbeten, såsom uppsatser, examensarbeten och vetenskapliga publikationer, liksom på den sökandes forskningsplan.

Tillsättningsförfarande: En antagningsgrupp beslutar om antagning till forskarskolan. Beslut om antagning kan inte överklagas.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  1. Forskningsplan på 3-5 A4-sid med beskrivning av ditt forskningsintresse i förhållande till någon eller båda av forskarskolans inriktningar (se ovan). En fördel om den innehåller: ett klargörande av vad man är intresserad av att studera och hur, samt hur detta relaterar till forskarskolans teman (flerspråkighet och/eller digital teknologi) och tidigare forskning (med referenser till litteratur). Om forskningsplan saknas kommer inte ansökan att behandlas.
  2. CV (meritförteckning) Ange eventuell erfarenhet av arbete i förskollärarutbildning.
  3. Ett vetenskapligt arbete på avancerad nivå (magister- och/eller masteruppsats) samt eventuellt andra forskningsrelaterade texter (t ex artiklar, rapporter om sådana finns). Om vetenskapligt arbete inte finns uppladdad kommer ansökan inte att behandlas.
  4. Vidimerade kopior av examensbevis, betygsunderlag och andra dokument som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten.
  5. Rekommendationsbrev och namn på referenspersoner (valfritt).
  6. Övriga handlingar som du önskar åberopa.

Sista ansökningsdag är 2020-03-31.

Övrigt

Som doktorand får du en tidsbegränsad anställning som regleras av HF kap 5, §§ 3 a, 7., motsvarande fyra års heltidsstudier från tillträdesdag. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. I denna tjänst är utbildningen på 80 % under fem år. Tillträde är 2020-09-01 eller enligt överenskommelse. HKR tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100, kap 5.

Du har antingen en anställning hos oss som adjunkt på förskollärarutbildningen, eller en anställning på någon av de andra medverkande högskolornas/universitetens förskollärarutbildning och arbetar då 20 % av din adjunktanställning och 80 % som doktorand. Arbetar du inte redan på något av lärosätena får du en 100 % anställning som doktorand där 20 % undervisning ingår.

Kontaktuppgifter: Allmänna frågor om forskarutbildning vid HKR kan ställas till: professor Andreas Redfors på 044 – 250 34 21, andreas.redfors@hkr.se

Samverkan och forskarskolans styrgrupp
Göteborgs universitet: Niklas Pramling, niklas.pramling@ped.gu.se, 031-786 25 63 och Malin Nilsen, malin.nilsen@gu.se, tel. 031- 786 21 78.
Malmö universitet: Ann-Christine Vallberg Roth, ann-christine.vallberg-roth@mau.se,  040-665 83 27.
Linnéuniversitetet i Växjö: Hanna Palmér, hanna.palmer@lnu.se, tel. 047-070 86 41. Högskolan Kristianstad: Andreas Redfors, andreas.redfors@hkr.se, tel. 044-250 34 21

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön, lokalt avtal om lönesättning av doktorander
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 80-100 %
Ort Kristianstad
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer P2020-3711-11
Kontakt
  • Andreas Redfors, projektledare , 044-203421
Facklig företrädare
  • Marie Lindblom, OFR/S, ST, 044-250 32 02
  • Tobias Grahn, SEKO, 044-250 30 91
  • Gloria Håkansson, Saco-S, 044-250 33 68
Publicerat 2020-02-06
Sista ansökningsdag 2020-03-31

Tillbaka till lediga jobb